pirmdiena, 2013. gada 22. aprīlis

Calmari alla romana- kalmári romiesu gaumé . Soli pa solim.Kalmári romiesu gaumé vai vienkársi kalmáru gredzeni ir árkártígi gards édiens, kas garso pat tiem, kam ne visai garso zivis un júras veltes. Arí bérni ir ká traki uz so gardumu. 
Ir dazádi veidi ká panét kalmárus- tos var iecept garoziná un var arí taisít pavisam vieglu panéjumu, ká nu katram labák patík.
Pie mums Spánijá ir nopérkami arí saldéti jau gatavi, sapanéti kalmáru gredzeni- atliek tos tikai iemest ellá un izcept. Es tomér censos pieturéties pie tá, ka gatavoju pati, tad arí katrreiz zinu, kas lácítim véderá :)


Ir vél káds júras iemítnieks, kurs ir loti lídzígs kalmáram un tomér tas nav kalmárs, tas ir pota (spániski). Latviski ká sauc so lídzinieku "potu" nezinu, tacu lai arí loti lídzígi ar kalmáru, tas nav viens un tas pats.
Vizuálá atskiríba ir tajá, ka "potai" ir purpursárti plankumi un noapalotas, sirdsveidígas "ausis", bet kalmáram sádu plankumu nav un tá ausis ir rombveida.
Tápat atskiríba ir uzturvértíbá, garsá, cená (kalmárs maksá vairák) u.t.t.
Arí no "potas" var pagatavot gredzenus, tikai tad tie vairs nebús kalmáru gredzeni :)


Kalmáru gredzenus var taisít gan no lieliem, gan vidéja izméra kalmáriem. Man seit ir 1 kg kalmáru, kas ir neliela izméra. Lídz ar to no lieliem kalmáriem sanák lieli gredzeni un no maziem kalmáriem mazi gredzeni :)


Kalmári satur 80,40 kcal , 1,40 g tauku, 16, 25 g proteínus, 144 mg kalciju, 0,32 mg dzelzi,7,04 mg B3 vitamínum, tas ir bagáts joda- 64 mg, potázija- 280 mg , E vitamína-2, 70 mg u.c. vérígu vielu un vitamínu avots.


Kalmárus iztírít ir vienkársi. Pirmais kas jádara, jápavelk tas aiz taustekliem, péc ká iznák árá visas keskas.


Péc tam izvelk árá tádu ká caurspídígu skrimsli. Vélreiz iebáz pirkstu kalmárá un ja tur ir vél kaut kas palicis nemams árá, tad to iznem.


Péc tam nogriez kalmára tausteklus no páréjám keskám.


Kalmárs un atgriezumi.


Cepsanai derígs tikai sis. Var griezt nost arí rombveidígás ausis, tacu man kalmári ir pavisam nelieli un tas netraucé gredzenu formai.
Ja traucé, tad nem nost arí sárto plévi, kaut ipasa vajadzíba to darít nav.


Kalmárus nomazgá


Péc tam kalmárus sagriez gredzenos. Nelielus kalmárus griez aptuveni 2- 2,5  cm platus.  Liela izméra kalmárus var griezt plánák.Péc mazgásanas kalmári kártígi jánosusina papíra virtuves dvieli.


Izsijá miltus


Apvárta no abám pusém miltos kalmára gredzenus


Miltos apvilátie gredzeni


Cepj sakarsétá ellá kamér gatavs.


Ar putu karoti iznem izceptos gredzenus un liek papíra dvielí, lai uzsúc lieko elluPárkaisa ar sáli un pasniedz túlin pat karstus.
 Ed bagátígi apslakstot ar citrona sulu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru