pirmdiena, 2012. gada 15. oktobris

Kraukskígie krabju cipsi. Soli pa solim.Garsígi, kraukskígi, veselígi cipsi, kurus var pagatavot no krabju vai surimi nújinám.
Nem krabju nújinas un attin tás (vietu kur attít jámeklé krabju (surimi) nújinas baltajá dalá.

Sagriez attítu nújinu 3 dalás un liek uz cepamlpáts, apaksá paliekot cepamo papíru.


Cepj 190-200 grádos aptuveni 10-12 minútes.
Seit trúkst vél kádas 4-5 minútes lídz krabju nújinas taps par ístiem krabju cipsiem.
Ja gatavo no surimi, tad uz gatavosanas beigám tás sák krásní  sprakskét.Gatavs!
Loti labi garso tápat, un var arí pieést ar kádu no mércítém (var meklét sadalá  "Mérces" )

No 9 nújinám sanáca 27 cipsi, kas sastáda tikai 120 kcal. Vai nav super?

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru